اینجا ایران است: اینجا ایران است - 13

اینجا ایران است

اینجا ایران است - 13

این مستند به سفرهای یک زوج عرب زبان به شهرهای مختلف و آشنایی با اماکن مذهبی و گردشگری می پردازد.

این قسمت : اصفهان - مسجد امام در میدان نقش جهان و عمارت چهل ستون

نظر دادن