آقا نجفی: آقا نجفی

آقا نجفی

آقا نجفی

این مستند به شرح حال عالم ربانی آقای نجفی همدانی از زبان محشورین ایشان می پردازد.

نظر دادن