شیرجه مرگبار به زحل: شیرجه مرگبار به زحل

شیرجه مرگبار به زحل

شیرجه مرگبار به زحل

این برنامه به حلقه های دور زحل و احتمال وجود حیات در این سیاره و شگفتی های آن می پردازد.

نظر دادن