رازهای مکونگ: رازهای مکونگ - 4

رازهای مکونگ

رازهای مکونگ - 4

این مجموعه مستند به بررسی پوشش گیاهی و جانوری اطراف رود مکونگ در کشور چین می پردازد.

نظر دادن