شیخ زاهد: شیخ زاهد

شیخ زاهد

شیخ زاهد

این برنامه به بررسی شخصیت شیخ محمد زاهد از روحانیون تهران که شاگردان زیادی را تربیت کرده است می پردازد.

نظر دادن