ایران: ایران - 217

ایران

ایران - 217

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : گزارش هایی از سراب تیان و روستای کمندان و هنرمندان ارمنی ساکن ایران

نظر دادن