شگفتی های اتنبرو از تخم پرندگان: شگفتی های اتنبرو از تخم پرندگان

شگفتی های اتنبرو از تخم پرندگان

شگفتی های اتنبرو از تخم پرندگان

این مستند روایت اتنبرو از چگونگی شکل گیری تا مرحله شکسته شدن و تولد پرندگان مختلف را به تصویر می کشد.

نظر دادن