سینما صنعت: سینما صنعت - 5

سینما صنعت

سینما صنعت - 5

 این مجموعه برنامه به بررسی فیلم های مستند با موضوع صنعت و بررسی آنها توسط کارشناسان می پردازد.

این قسمت : پخش مستند « میوه ها روی درخت مانده اند » ساخته علی خسروی پیرامون صنعت غذا و کشاورزی

نظر دادن