و کویر شاهد بود: و کویر شاهد بود - 2

و کویر شاهد بود

و کویر شاهد بود - 2

این مجموعه برنامه به روایت بازدید یک جهانگرد آلمانی مسلمان از شهر یزد در ایام محرم می پردازد.

نظر دادن