این مستند را ارزیابی کنید
(1 رای)

خانه ملت

خانه ملت - 2

مجموعه مستند « خانه ملت » با حضور یک خبرنگار جستجوگر روایتی از مسیر انتخابات را با مرور ادوار گذشته مجلس و حضور کارشناسان در هر قسمت بیان می کند.

این قسمت : قوانین تدوین شده برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

نظر دادن