بیراهه: بیراهه - 9

بیراهه

بیراهه - 9

ابن برنامه پیرامون اقدامات و برخورد های پلیس با جرایم و مفاسد اجتماعی است.

این قسمت : بررسی خشونت ترافیکی و جاده ای و علل این پدیده 

نظر دادن