آفتاب نهان: آفتاب نهان - 19

آفتاب نهان

آفتاب نهان - 19

موضوع این مستند استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در ابعاد پزشکی، صنعتی، کشاورزی و دیگر عرصه‌ها تولید شده است. 

این قسمت : پسماند هسته ای - قسمت دوم

نظر دادن