ایران: ایران - 113

ایران

ایران - 113

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : گزارش هایی از شهرهای سرباز و چابهار و همچنین جاذبه های تفریحی کیش

نظر دادن