زیر درختان زیتون: زیر درختان زیتون

زیر درختان زیتون

زیر درختان زیتون

آقای بلند نظر باغدار نمونه زیتون در شهر قم که با پرورش زیتون مورد توجه مجامع بین المللی قرار گرفته است.