زیر درختان زیتون: زیر درختان زیتون

زیر درختان زیتون

زیر درختان زیتون

آقای بلند نظر باغدار نمونه زیتون در شهر قم که با پرورش زیتون مورد توجه مجامع بین المللی قرار گرفته است.

نظر دادن