آفتاب نهان: آفتاب نهان - 20

آفتاب نهان

آفتاب نهان - 20

موضوع این مستند استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در ابعاد پزشکی، صنعتی، کشاورزی و دیگر عرصه‌ها تولید شده است. 

این قسمت : کاربرد ماشین شتاب دهنده الکترون

نظر دادن