آفتاب نهان: آفتاب نهان - 23

آفتاب نهان

آفتاب نهان - 23

موضوع این مستند استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در ابعاد پزشکی، صنعتی، کشاورزی و دیگر عرصه‌ها تولید شده است. 

این قسمت : کاربرد در باستان شناسی و لیزر

نظر دادن