ضد گلوله: ضد گلوله - سری دوم - 1

ضد گلوله

ضد گلوله - سری دوم - 1

مجموعه برنامه « ضد گلوله » مسابقه ای ترکیبی از آمادگی جسمانی و هوش است.

نظر دادن