ضد گلوله: ضد گلوله - سری دوم - 2

ضد گلوله

ضد گلوله - سری دوم - 2

مجموعه برنامه « ضد گلوله » مسابقه ای ترکیبی از آمادگی جسمانی و هوش است.

نظر دادن