دانش ایرانی: دانش ایرانی - 3

دانش ایرانی

دانش ایرانی - 3

در این مستند به بررسی تازه ترین و مهمترین اکتشافات و دستاورد های کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : ساخت هواپیماهای بدون سرنشین

نظر دادن