تلاش ایرانی: تلاش ایرانی - 62

تلاش ایرانی

تلاش ایرانی - 62

این مجموعه مستند تلاش های صنعتگران و تولیدکنندگان کشور را در راستای ارتقا تولید ملی و پیشبرد اقتصاد مقاومتی به تصویر می کشد.

این قسمت : کنترل بیولوژیک آفات نباتی توسط یک کارشناس ارشد کشاورزی

نظر دادن