ترکیب بند: ترکیب بند

ترکیب بند

ترکیب بند

در این مستند به معرفی سروده های محتشم کاشانی و نظرات دیگر شعرای معاصر درباره او پرداخته می شود.

نظر دادن