تلاش ایرانی: تلاش ایرانی - 69

تلاش ایرانی

تلاش ایرانی - 69

این مجموعه مستند تلاش های صنعتگران و تولیدکنندگان کشور را در راستای ارتقا تولید ملی و پیشبرد اقتصاد مقاومتی به تصویر می کشد.

نظر دادن