عملیات سفید: عملیات سفید

عملیات سفید

عملیات سفید

این مستند به بررسی سوابق مبارزاتی حاج عبدالله مهدیان به عنوان یکی از مبارزان پیش از انقلاب پرداخته است.

نظر دادن