• نحوه نمایش:
آزمایش ها

آزمایش ها

این مجموعه مستند به بررسی مدل ها و ماکت های ماشین ها، هواپیماها و هلی کوپتر ها و چگونگی عملکرد آنها می پردازد.

4 قسمت پخش شده