آقای معاون
  • نحوه نمایش:
آقای معاون

آقای معاون

این مستند به آشنایی با روحانی شهید مدافع حرم محمد کیهانی، از زبان خانواده و همرزمان او می پردازد.

کارگردان : حسن وزیرزاده