استادان نوگرا
  • نحوه نمایش:
استادان نوگرا

استادان نوگرا

این مجموعه درباره زندگی، آثار و دستاوردهای هنرمندان نوگراست و تصاویر به جا مانده، خاطرات و آثار هنرمندان را به تصویر می‌کشد.

نقد تاثیر آنها در تحول و نوگرایی هنر نیز در این مجموعه برنامه دنبال می‌شود.