• نحوه نمایش:
استراتژی حیات

استراتژی حیات

این مستند به راهبردهای جانوران برای تولید مثل و تکامل در جنگل های آمریکای جنوبی می پردازد.