اسپانیا از بالا
  • نحوه نمایش:
اسپانیا از بالا

اسپانیا از بالا

این مستند با استفاده از تصاویر هوایی به معرفی و بررسی موقعیت جغرافیایی، پوشش گیاهی و حیات جانوری، اشتغال ساکنان و جذابیت های طبیعی اسپانیا می پردازد.

3 قسمت پخش شده