• نحوه نمایش:
اعتیاد

اعتیاد

این مستند به بررسی اثرات مصرف انواع مواد مخدر و قرص های اعتیادآور در بین افراد جامعه آمریکا و کانادا می پردازد.