• نحوه نمایش:
برای مهمانی

برای مهمانی

مجموعه مستند « برای مهمانی » به معرفی آیین های بومی و فرهنگی استانهای مختلف در ماه رمضان می پردازد.

تهیه کننده : سید مهدی مویدی

9 قسمت پخش شده