خاطرات روستا
  • نحوه نمایش:
خاطرات روستا

خاطرات روستا

زمان چهره روستاها را تغییر می دهد. در این میان برخی از روستاهای منحصر به فرد ایران دستخوش تغییرات بنیادی شده اند.

این مستند با توجه به مطالعات مردم شناسانه و مکتوب علاوه بر معرفی پیشینه این روستاها، سعی در معرفی هویت تاریخی آنان دارد.

تهیه کننده : فرهاد ورهام

13 قسمت پخش شده
صفحه1 از2