• نحوه نمایش:
خانه ملت

خانه ملت

مجموعه مستند « خانه ملت » با حضور یک خبرنگار جستجوگر روایتی از مسیر انتخابات را با مرور ادوار گذشته مجلس و حضور کارشناسان در هر قسمت بیان می کند.

تهیه کننده : محمد هادی نعمت اللهی

5 قسمت پخش شده