خرم شهر
  • نحوه نمایش:
خرم شهر

خرم شهر

این مجموعه برنامه به دنبال نشان دادن تصویر کلی از فقر و فقرزدایی در کشور از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز است.

تهیه کننده و کارگردان : مهدی فارسی

11 قسمت پخش شده