• نحوه نمایش:
خشکسالی بزرگ

خشکسالی بزرگ

این مجموعه برنامه روایتی از تاثیرات تغییرات اقلیمی و خشکسالی بر زیست بوم، پوشش گیاهی و جانوری در کشور زامبیا است.