خورگشت
  • نحوه نمایش:
خورگشت

خورگشت

این مجموعه برنامه به معرفی غذاهای محلی شهرهای مختلف کشور می  پردازد.

تهیه کننده و کارگردان : عبدالعزیز قاسمی

6 قسمت پخش شده