• نحوه نمایش:
دانش ایرانی

دانش ایرانی

رسالت ها و اهداف تعریف شده برای طرح دانشگاه سبز در کشور در این مستند مورد بررسی قرار می گیرد.

10 قسمت پخش شده