دانش ایرانی
  • نحوه نمایش:
دانش ایرانی

دانش ایرانی

رسالت ها و اهداف تعریف شده برای طرح دانشگاه سبز در کشور در این مستند مورد بررسی قرار می گیرد.

17 قسمت پخش شده
صفحه1 از2