• نحوه نمایش:
در جستجوی وطن شرقی

در جستجوی وطن شرقی

این مستند به معرفی ادوارد سعید متفکر بزرگ فلسطینی پرداخته و به نظرات او اشاره دارد.

کارگردان : علیرضا خوشنویس

3 قسمت پخش شده