• نحوه نمایش:
دور و نزدیک؛ انرژی های تجدید پذیر

دور و نزدیک؛ انرژی های تجدید پذیر

این مستند روایتگر ضرورت استفاده از انرژی های تجدید پذیر و عدم وابستگی به انرژی های فسیلی است.