روزی روزگاری آناتولی
  • نحوه نمایش:
روزی روزگاری آناتولی

روزی روزگاری آناتولی

این برنامه به روایت جنگ ارزی ترکیه با ایالات متحده آمریکا، نظرات و اقدامات مردم، تحولات ترکیه در سال های اخیر و کودتای نافرجام در سال 1395 و ... می پردازد.