• نحوه نمایش:
زنده ماندن زمین

زنده ماندن زمین

در این سمتند به بررسی فرضیه های علمی در مورد تاریخچه زمین پرداخته می شود.

با توجه به حق پخش، شبکه مستند سيما امکان قرار دادن اين ويديو را در سايت خود ندارد.