• نحوه نمایش:
سبک بال

سبک بال

این مستند به معرفی شهید سید محسن نقیبی از زبان خانواده و همرزمان او می پردازد.