• نحوه نمایش:
سرای کهن

سرای کهن

مستندی در خصوص روش های گوناگون مرمت و حفظ بافت ها و بناهای تاریخی با همراهی سه مرمت گر که راوی قصه خودشان می باشد.

تهیه کننده : محسن رمضان زاده

5 قسمت پخش شده