سلام آسمان
  • نحوه نمایش:
سلام آسمان

سلام آسمان

این مستند به آشنایی با جایروپلن، نحوه پرواز، ساخت و ویژگی های آن می پردازد.

تهیه کننده و کارگردان : سید محمد رضا فتاح حسینی

12 قسمت پخش شده
صفحه1 از2