• نحوه نمایش:
سمفونی زاینده رود

سمفونی زاینده رود

این مجموعه در هر قسمت با موضوعات جداگانه به علل به وجود آمدن پدیده خشکسالی زاینده رود می پردازد.

تهیه کننده : محسن طباطبایی پور

11 قسمت پخش شده