• نحوه نمایش:
سینما صنعت

سینما صنعت

 این مجموعه برنامه به بررسی فیلم های مستند با موضوع صنعت و بررسی آنها توسط کارشناسان می پردازد.

10 قسمت پخش شده