• نحوه نمایش:
عالم خدمتگزار

عالم خدمتگزار

این مستند نگاهی اجمالی به زندگینامه علمی و عملی علامه سید جعفر مرتضی عاملی از بزرگترین علمای تاریخ جبل عامل دارد.