• نحوه نمایش:
فضای مجازی در انگلیس

فضای مجازی در انگلیس

این مستند به بررسی نظارت مردم در خصوص فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و آسیب شناسی آن در میان جوانان و نوجوانان می پردازد.