• نحوه نمایش:
لحظه

لحظه

این مستند به محیط زیست و زندگی پرندگانی مانند اردک، جغد و خفاش در طول یک سال می پردازد.