مسافران حرم
  • نحوه نمایش:
مسافران حرم

مسافران حرم

این مستند روایتی از ویژگی های شخصیتی و نحوه شهادت، شهید مدافع حرم سعید مسافر از زبان خانواده، دوستان و آشنایان اوست.

2 قسمت پخش شده