• نحوه نمایش:
مغز

مغز

در این مجموعه مستند علمی، نحوه عملکرد مغز در دیافت پیام های حسی و عصبی، پردازش این داده های و واکنش به آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

5 قسمت پخش شده